fbpx

Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau eller kvalificerende kursus i

Familiecoaching i systemisk perspektiv

 

Ved diplomvalg tilknyttes Modulet ”Kommunikation” fra den pædagogiske diplomuddannelse i et samarbejde mellem Albatros/GoProces og University College Lillebælt (UCL).
Uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier, der har børn/ plejebørn med særlige behov.

Udbytte:

 

Udbyttet af uddannelsesforløbet er:

 • Du får et solidt teoretisk og praktisk fundament – baseret i systemisk og anerkendende til-gang
 • Du får træning i at arbejde coachende med børnefamilier. Der fokuseres i dette forløb på familier og plejefamilier med barn/ børn med særlige behov.
 • Du får mulighed for aktivt og bevidst at kunne tilpasse din tilgang, så den på bedst mulig vis understøtter den enkelte families egne ressourcer, dens relationer, sprog, kommunikation og refleksioner. På den måde kan du bedst muligt bidrage til den anerkendende og under-støttende opgaveløsning, til der passer til den enkelte familie.
 • Du får indsigt i hvordan det system, du er en del af, fungerer, og du kan dermed styrke din håndtering af de komplekse udfordringer en offentlig, organisatorisk ramme kan give. Du får dermed styrket din evne til at være hjælpsom når man arbejder coachende med familiers trivsel, hvad enten der er tale om en biologisk familie eller en plejefamilie.

 

Vi gennemfører uddannelsesforløbet i et refleksivt læringsrum, hvor vi tager udgangspunkt i den viden og den erfaring, deltagerne har med sig, og hvor deltagerne i samarbejde med underviserne skaber forbedret og opdateret grundlag for en solid praksis. Vi tager særlig afsæt i at koble teori og praksis til gavn for den enkelte deltagers udvikling og læring, både fagligt og personligt. Og vi byg-ger kontinuerligt videre på deltagernes egne erfaringer.

 

Mål:

Det er familien som samlet system, der er i centrum for familiecoachens arbejde. Målet med uddan-nelsesforløbet er, at familiecoachen bliver i stand til at facilitere og dermed understøtte en proces, hvor (pleje)familien kan (gen)finde egne ressourcer og sætte disse ressourcer i spil som en velfun-gerende og sund familie overfor de udfordringer, som de har.

 

Målgruppen

Uddannelsesforløbet er målrettet dig, der som fagprofessionel arbejder eller ønsker at arbejde med at udvikle børnefamiliers og plejefamiliers relationer og ressourcer.

 

Uddannelsesforløbets indhold

Undervisningsforløbet gennemføres med en fordeling på ca. 1/3 teori og 2/3 øvelser i metoder/ værktøjer relateret til familiecoaching.
De teoretiske elementer i forløbet tager afsæt i et systemisk tankesæt. Disse tanker ser vi som særligt nyttige i forhold til vores forståelse af mødet med andre mennesker, og i en familiecoachen-de tilgang, men vores nysgerrighed og horisont er bred, så på forløbet bliver disse teorier sat i spil med andre relevante teorier der kan bibringe ny viden, forståelse og handling. Den praktiske del vil bestå af oplæg, hvor underviserne præsenterer teori og konkrete værktøjer, og deltagerne arbejder med individuel og gruppebaseret træning.

 

Underviserne og de øvrige deltagere vil løbende give og få feedback på deres faglige og personlige udvikling.

 

Uddannelsesforløbet gennemføres med følgende aktiviteter:

 • 10 dages undervisning – se efterfølgende indholdsbeskrivelse
 • 5 træningsdage, hvor deltagerne dels arbejder med læringsmakker og dels arbejder i stu-diegrupper med konkrete temaer fra egen praksis og drøfter litteratur
 • Træning af coaching i den enkelte deltagers ”træningsfamilie” (4 x 2 timer)
 • Læsning af teori og arbejde med en individuel logbog (portfolio), egen refleksion (og i tilfælde af valg af diplomuddannelse, udarbejdelse af en skriftlig opgave)

Tid for kursusforløbet.

Vi forventer studiestart primo september 2022, med eksamen inden jul, og de sidste moduler i løbet af foråret 2023.

 

Forudsætning for deltagelse og gennemførelse

Forudsætningen for deltagelse på – og tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsesforløbet er, at deltagerne har mulighed for at arbejde med familiecoaching i praksis.

 

Deltagerne skal gennemføre mindst 80% af dagene i de tilrettelagte seminarer – og vi forudsætter, at deltagerne læser teori undervejs.

 

Før første seminar skal deltagerne have indgået en foreløbig aftale med den familie, som de skal samarbejde med under uddannelsesforløbet. Denne aftale gøres konkret og specifik mellem første og andet seminar.

 

Valg af familie

Den øverste kontekst for valg af den ”træningsfamilie”, deltagerne skal samarbejde med i løbet af uddannelsesforløbet, er deltagernes træning og læring.

Familierne, hvad end der er tale om biologiske familier eller plejefamilier, skal altså både have over-skud og evne til at kunne arbejde med sig selv og sine ressourcer som familie og evne at kunne give feedback til deltagerne på den coaching familien modtager.

 

 

Diplommodulet Kommunikation

Forløbet kan gennemføres på diplomniveau i samarbejde med University College Lillebælt. Diplom-modulet er det fælles valgfrie modul Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse (PD), som er et 10 ETCS points modul.

 

Optagelseskrav

Der er ved optagelse på diplomuddannelsen krav om, at deltageren har en uddannelse mindst på niveau med en professionsbachelor og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddan-nelse. Der er mulighed for en realkompetencevurdering hvis disse krav ikke er opfyldte.

 

Indhold i diplommodulet ”Kommunikation” fra den pædagogiske diplomuddannelse

Ud over det indhold vi har beskrevet ovenfor, sætter diplomuddannelsen fokus på: (citat fra be-kendtgørelsen): at den studerende opnår kompetencer til at håndtere kommunikative problemstillin-ger i praksis samt at reflektere over og forbedre egne kommunikative strategier og handlemulighe-der. Modulet henvender sig således til studerende, der ønsker at udvikle den kommunikative prak-sis i samspillet med borgere og brugere, samarbejdspartnere og kolleger, samt studerende, elever og børn i deres daglige professionelle praksis.

 

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
• deltage selvstændigt i udvikling af egen professions kommunikative praksis
• udvikle kommunikation og samarbejdsrelationer i og uden for eget fagområde
• forholde sig kritisk reflekterende til egne kommunikative strategier

 

For at opnå disse kompetencer skal den studerende

 

Viden

 • have viden om kommunikationsteorier og meto-der
 • have indsigt i forskellige kommunikative strate-gier og handlemuligheder
 • kunne reflektere over kontekstens og relatio-nens betydning for kommunikation

 

Færdigheder

 • kunne anvende forskellige kommunikations-redskaber, herunder eksempelvis dialog, aktiv lytning og kropssprog
 • kunne anvende teori og metode i relation til kommunikative problemstillinger i egen praksis
 • kunne begrunde og udvælge relevante kom-munikative strategier og handlemuligheder i egen praksis i relation til udvalgte målgrupper
 • kunne vurdere kontekstens og relationers be-tydning for kommunikationen

 

Diplommodulet i kommunikation afvikles tidsmæssigt over kursets første tre seminarer og afsluttes med en eksamen, der afvikles i umiddelbar forlængelse af 3. seminar.

 

Som deltager arbejdes der løbende med en Logbog (portfolio). Logbogen er en både analog og digi-tal ”notesbog” hvor kursisten noterer og reflekterer over egen læring, teori, metoder, træning med kolleger, organisatoriske implikationer samt over erfaringer med coaching i ”træningsfamilien”.

 

Til diplomeksamen udgør logbogen det refleksive fundament og på baggrund af den udarbejdes en skriftlig portfolio sammenfatning på max. 12 A4-sider, der opsummerer den enkeltes læring og praksisudbytte.
Opgaven bedømmes internt og der gives karakter efter 7-trinsskalaen.

 

Litteratur

Til diplommodulet skal du arbejde med relevant litteratur. Der vil blive udleveret en litteraturliste ved tilmelding. Der skal opgives min. 800 sider til eksamen.

 

Undervisere

Du vil blive undervist af erfarne familiecoaches og konsulenter, med både erfaring fra praksis og fra undervisning på området

 

Antal deltagere

Min. 12 og max. 24 deltagere.

 

Tidspunkter

Uddannelsens samlede varighed er cirka 10-12 måneder, afhængig af opstartstidspunktet.
Alle undervisningsdage starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00.

 

Sted

Uddannelsen afholdes i Gentofte.

 

Pris

Pris for deltagelse på uddannelsen er kr. 24.500. Uddannelsen er kompetencegivende, og prisen er derfor ikke pålagt moms.

 

En række fagforeninger tilbyder deres medlemmer støtte til kompetencegivende uddannelse. Du kan se nærmere på de muligheder her: https://denkommunalekompetencefond.dk

Kort indholdsbeskrivelse (ret til ændringer forbeholdes)

 

Seminar 1 (2 dage) – Introduktion til systemisk tænkning og systemisk coaching

 

På dette seminar introduceres du til de grundlæggende teorier i systemisk tænkning og systemisk coaching. Teorien kobles til din egen praksis.

 

På seminaret vil blive etableret læringsmakkerpar og studiegrupper, som er gennemgående i hele forløbet. Læringsmakkerpar og studiegrupper laver indbyrdes aftaler om, hvornår de mødes mel-lem seminarerne.

 

Seminar 2 (2 dage) – Narrativitet og familien som system

 

Her sættes særligt fokus på familien som system, hvilke fortællinger familien fortæller om sig selv og fortællingernes forskellige kontekster.

 

Seminar 3 (2 dage) – Sprog og kommunikation fra forskellige positioner

 

Her sættes fokus på følelser som kommunikation, værdier og motivation og den løsningsorientere-de tilgang.

 

Efter seminar 3 afsluttes diplomfaget Kommunikation med en Portfolioeksamen, dvs. en 12 siders skriftlig opgave på baggrund af en læringsportfolio (logbog)

 

Seminar 4 (1 dag) – Feedback og feedforward

 

Her sættes fokus på dig og din ageren som familiecoach i træningsfamilien. Dine succeser og dine udviklingspunkter

 

Seminar 5 (1 dag) – Feedback og feedforward

 

Her sættes igen fokus på dig som coach, dine succeser og dine udviklingspunkter, samt forbere-delse til den afsluttende præsentation

 

Seminar 6 – Evaluering af egne læringsmål og afsluttende præsentation (1-2 dage alt efter holdstørrelse)

 

Du afslutter praksisdelen af uddannelsen med en skriftlig evaluering af de læringsmål, som du satte sig i begyndelsen af uddannelsen, samt en præsentation i form af en mundtlig fremlæggelse, hvor du demonstrerer din praktiske personlige og teoretiske udvikling og læring.

 

 

Yderligere informationer

Du kan ringe/maile til Rikke Kajhøj Jensen ved spørgsmål og tilmelding.

Rikke Kajhøj Jensen 40181872

rikkekajhoj@goproces.dk

 

 

Kontakt Rikke

Rikke Kajhoej
Har du spørgsmål til vores ydelser, er du altid velkommen til at kontakte Rikke Kajhøj Jensen, chefkonsulent og ejer, på tlf. 40 18 18 72 eller mail  rikkekajhoj@goproces.dk.

 

Rikke kan rådgive og vejlede dig i hvilken ydelse, der passer til din virksomhed og den situation I står overfor.

Ledersparing når det er svært og du mangler ærlig hjælpe